Compliance

Dekra gecertificeerd

ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging

Sinds 2012 is ICTZ ISO 27001 gecertificeerd voor haar managementsysteem. ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het certificaat bewijst dat een organisatie de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang en bewerking. Door de objectieve beoordeling van de processen en systemen, is het aantoonbaar dat ICTZ op een verantwoorde manier omgaat met haar informatiebeveiliging. Voor u biedt dat een extra zekerheid dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Bekijk hier ons actuele ISO 27001-certificaat.

ICTZ Kwaliteitscoordinator

Sophie Kenter, Kwaliteitscoördinator.

Jaarlijks worden we door een externe auditor getoetst. Ik vind het leuk om te zien hoe we onszelf continue verbeteren en ontwikkelen.
Kwaliteit

ISO 9001-certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem

Sinds 2013 is ICTZ ISO 9001 gecertificeerd; de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het certificaat is het bewijs dat ICTZ voldoet aan de gestelde eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. In oktober 2016 is ICTZ conform de nieuwe norm gecertificeerd; ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015
De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Bekijk hier ons actuele ISO 9001-certificaat.

NEN

NEN 7510-certificaat voor managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg

Sinds 2013 is ICTZ NEN 7510 gecertificeerd; de norm voor informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Het NEN 7510-certificaat is het bewijs dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten wordt gewaarborgd. Voor u biedt dat nog een extra zekerheid dat wij op een veilige manier met uw (patiënt)gegevens omgaan.

Bekijk hier ons actuele NEN 7510-certificaat.

klokkenluider

Klokkenluidersregeling

ICTZ legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode) van haar medewerkers. Dat neemt echter niet weg dat zich misstanden kunnen voordoen (bijvoorbeeld diefstal) of dat situaties kunnen voorkomen waardoor personeel of derden in gevaar (kunnen) worden gebracht. Meestal hebben medewerkers van een bedrijf het eerst in de gaten wanneer een misstand zich voordoet. Zij kunnen echter huiverig zijn om daarover te praten, uit angst voor nadelige persoonlijke gevolgen of omdat ze een collega niet af willen vallen. Met deze klokkenluidersregeling wil ICTZ de drempel voor het aan de kaak stellen van misstanden en onregelmatigheden zo laag mogelijk houden en medewerkers een transparante en veilige manier bieden misstanden aan het licht te brengen. Hierbij wordt niet van een medewerker verwacht dat deze de misstand kan bewijzen. Wel moet de medewerker aannemelijk kunnen maken dat feiten of omstandigheden bestaan die een redelijk vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van een misstand.

Met deze klokkenluidersregeling wordt ICTZ in de gelegenheid gesteld misstanden en onregelmatigheden zelf aan te pakken en wordt een veilige omgeving gecreëerd voor een klokkenluider waarin bedoelde of onbedoelde onjuistheden kunnen worden gemeld en gecorrigeerd. Met deze klokkenluidersregeling geeft ICTZ invullingen aan de wet ‘Huis voor klokkenluiders’. Alle medewerkers in dienst van ICTZ kunnen gebruik maken van de regeling. Dit geldt ook voor medewerkers met een tijdelijk contract, stagiairs, inhuurkrachten en personen die op uitnodiging of in opdracht van ICTZ binnen de organisatie werkzaamheden verrichten. Deze klokkenluidersregeling is formeel vastgesteld door het MT en de Ondernemingsraad heeft formeel met deze regeling ingestemd. Deze klokkenluidersregeling is tevens gepubliceerd op het intranet van ICTZ.

Bekijk hier onze Klokkenluidersregeling.

Ingangsdatum: 10-07-2020.