Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ blogs » VIPP: Heeft u zelf regie en integrale dossiervoering al voor elkaar?

VIPP: Heeft u zelf regie en integrale dossiervoering al voor elkaar?

dinsdag 31 oktober 2017 - door Jelle Nutma - Business Consultant

Bent u bezig (geweest) met de implementatie van een zorgportaal? Naast de nodige technische uitdagingen, concentreren veel zorginstellingen zich op het ‘aantrekkelijk maken’ van het portaal voor patiënten. Maar ik vraag mij af of er dan nog voldoende aandacht is voor de achterliggende bedoeling van het portaal: meer regie voor en participatie door de patiënt? Hoe wordt bijvoorbeeld in de zorginstelling de samenwerking, integratie en bijbehorende dossiervoering tussen specialisten geregeld?

Doel VIPP: meer participatie en regievoering door patiënt

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, dat zijn de woorden waar VIPP voor staat. Het is een subsidieregeling die bedoeld is voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). De overheid stimuleert hiermee dat patiëntinformatie sneller beschikbaar komt voor patiënten en voor de professional. De achterliggende bedoeling is dat de patiënt beter geïnformeerd wordt en beter in staat is een actieve rol te spelen en meer regie te nemen in het eigen zorgproces.

Inrichting zorgportalen als middel

Om dit te bereiken, zullen ziekenhuizen en ZBC’s aan de slag moeten met het inrichten en beschikbaar stellen van zogenaamde zorgportalen. Daar komen de nodige uitdagingen bij kijken:

  • De technische configuratie van de systemen moet aan strenge eisen voldoen, waaronder het aantoonbaar goed afgedicht hebben van beveiligingsrisico’s.
  • De functionele inrichting vraagt kennis en ervaring van het werken met web-omgevingen in combinatie met het EPD-systeem waarin de patiëntendossiers zich bevinden.
  • Er is kennis en ervaring nodig van de wijze waarop de zorgprocessen in ziekenhuis of ZBC georganiseerd zijn en hoe gegevens in een dossier worden vastgelegd.

Veel ziekenhuizen en ZBC’s besluiten de inrichting en het onderhoud van het zorgportaal uit te besteden aan ICT-dienstverleners. Vooral vanwege de noodzakelijke maar vaak schaars beschikbare technische en functionele kennis en ervaring. Van de dienstverleners mag immers verwacht worden dat ze die juist wel in huis hebben. Tegelijkertijd kunnen ze flinke ondersteuning bieden bij de uitvoering van strenge audits op het gebied van inrichting, beheer, toegang en beveiliging van de zorgportalen. Alleen zijn we er daarmee nog niet.

Wat doen we zelf aan regievoering?

Met het streven naar participatie en regievoering door de patiënt moet je direct de vraag stellen of de samenwerking en regievoering tussen zorgverleners al voldoende is ontwikkeld. Ziekenhuizen hebben steeds vaker te maken met kwetsbare patiëntgroepen en leveren zorg die over de grenzen van het eigen ziekenhuis heen gaat. Dikwijls gaat het daarbij om patiëntgroepen waarbij sprake is van multipele problematiek, waarbij multidisciplinaire behandeling en verzorging nodig zijn. Met verschillende vraagstukken die hier mee te maken hebben wordt in veel ziekenhuizen nog geworsteld.

  • Wie is bij multidisciplinaire zorg de meest aangewezen eindverantwoordelijke regievoerder bij deze patiënt en hoe regelen we dit hoofdbehandelaarschap dan in de praktijk van alledag?
  • Op welke wijze kunnen we multidisciplinaire behandelplannen het beste vormgeven?
  • Hebben we voldoende éénduidigheid in taal en terminologie zodat we elkaar als zorgverleners goed begrijpen?
  • Hoe kunnen we de multidisciplinaire dossiervoering in het EPD opzetten en inrichten, zodat alle betrokken professionals, zowel artsen als para- en perimedici, hun bijdrage aan die zorg gestructureerd vast kunnen leggen?

Integrale dossiervoering: basis voor patiëntparticipatie

Het spreekt voor zich dat goede afspraken over deze onderwerpen niet alleen een positief effect hebben op de kwaliteit en uitkomst van de zorg. Zij vormen tegelijkertijd een belangrijke basis voor participatie en mederegievoering door de patiënt. Alhoewel veel patiënten hier nu wellicht nog niet aan toe zullen zijn, zal mede door de inzet van de zorgportalen deze behoefte flink gaan toenemen.

Regie over de verschillende specialismen heen

Zorginstellingen kunnen het zich daarom niet veroorloven om zich te ‘verliezen’ in de techniek van zorgportalen of het ‘mooi maken’ van de patiëntomgeving. Er is minstens zoveel aandacht nodig voor het maken en implementeren van samenwerkingsafspraken en ontwerp en gebruik van daarop toegesneden dossiers. Dat kan niet op het niveau van de verschillende groepen zorgprofessionals binnen de zorginstellingen. Dat kan alleen op het niveau van de zorginstelling in een multidisciplinair samengestelde groep zorgprofessionals. Een groep die, met mandaat van hun achterbannen, regie kan voeren in het vinden van dossieroplossingen over de verschillende specialismen heen. En hiermee ook meerwaarde leveren voor de patiënt en diens zorg. Zeker een even grote uitdaging als het met succes uitvoeren van de VIPP-regeling.

Geen ICTZ Blog meer missen?
Schrijf u in voor de ICTZ Nieuwsbrief