Disclaimer

De website www.ictz.nl wordt beheerd door ICTZ B.V. Aan het gebruik van deze site zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden.

Informatie
De informatie beschikbaar op of via de site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. ICTZ kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de site. Indien u onjuistheden vast stelt in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, verzoeken wij u om de webmaster hiervan op de hoogte te stellen.

Hyperlinks
De site bevat vele hyperlinks naar andere sites waarover ICTZ geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. ICTZ biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van hyperlinks naar andere sites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege ICTZ met of van deze sites of van hun inhoud.

Onderbrekingen
ICTZ tracht onderbrekingen in het raadplegen van de site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan ICTZ niet garanderen dat de site volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Intellectuele eigendomsrechten
ICTZ Intellectuele Eigendom B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICTZ, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht
Deze site en alle op deze site gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze site en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
ICTZ behoudt zich het recht voor om de informatie op de site (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.