door Jelle Nutma - Business Consultant

Van beheer naar regie – dubbele ontzorging voor zorginstellingen

ICT is op diverse vlakken een zeer kritische factor geworden binnen een zorginstelling en heeft daarmee direct invloed op kwaliteit en continuïteit van zorg. Optimale inzet van een zorginformatiesysteem is essentieel. Hoe is daarin dubbele ontzorging te behalen?

ICT meest kritische factor in de patiëntenzorg

Zorg is mensenwerk. Dokters, verpleegkundigen en alle andere medewerkers blijven de doorslaggevende factor als het gaat om de uitkomst en waardering van de dagelijks geleverde zorg. Maar in het leveren van zorg is ICT de meest kritische factor geworden. Met het ZIS is digitale dossiervoering en communicatie op alle zorgafdelingen in de organisatie gemeengoed geworden.

Ter illustratie: uitval van een arts heeft uitval van een enkel spreekuur of uitstel van een operatieprogramma tot gevolg. Daarentegen treft uitval van het ZIS vrijwel direct het hele zorgproces. Het crisisbeleidsteam moet in zo’n situatie onmiddellijk bijeengeroepen worden om maatregelen te treffen, om de zorg op de meest kritische afdelingen zo snel als mogelijk af te bouwen. Denk aan SEH sluiten voor nieuwe instroom, lopende operaties afronden en het hele operatieprogramma stil leggen. Zonder ZIS komen continuïteit en veiligheid van zorg direct in gevaar.

ICT ook financieel kritische factor

Daarnaast is ICT een kritische financiële factor geworden. De investeringen en jaarlijkse kosten gemoeid met het ZIS lopen van tonnen tot miljoenen. Zij leggen elk jaar weer een groot beslag op investerings- en exploitatiebegrotingen. De hoge kosten daarvan kunnen alleen ‘terugverdiend’ worden bij toename van kwaliteit van zorg en van toename in efficiency en juist daarom is optimale inzet van het ZIS noodzakelijk.

Kennis van ICT als kritische factor

Tegelijkertijd zijn de ICT-systemen zelf complexer dan ooit. Het onderhoud en beheer van hardware, besturingssystemen, applicatiesoftware en beveiligingsvoorzieningen vragen steeds meer specialistische kennis. Omdat het opdoen en up-to-date houden van deze kennis veel tijd en energie vraagt, is er grote behoefte aan gespecialiseerde IT-mensen. Waarmee ook de constante dreiging van verlies van hooggekwalificeerde medewerkers aan bedrijven met betere arbeidsvoorwaarden realiteit wordt.

Hoe kritisch wordt de continuïteitsgarantie in en door de zorginstelling?

Management en bestuur van ziekenhuizen vragen zich dikwijls af of en voor hoe lang dit type kritische voorziening nog in eigen beheer moet blijven. Steeds vaker wordt gekeken naar de mogelijkheden om onderhoud en beheer van het meest kritische onderdeel van ICT, het ZIS, uit te besteden. Is het laten draaien van het ZIS in een dedicated en robuuste omgeving door een professionele en ervaren dienstverlener niet te prefereren boven het in eigen beheer houden?

Uitbesteding geeft rust

Zorginstellingen hebben behoefte aan het maken van langetermijnafspraken. Ook met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en leveranciers van medische techniek worden steeds vaker langlopende contracten gesloten. Zo ontstaat een samenwerkingsrelatie die voor de zorginstelling dubbele ontzorging op langere termijn mogelijk maakt. Enerzijds ontzorging in financiële zin: voor de komende jaren is duidelijk welke kosten er zijn. Anderzijds ontzorging in de zin van tijd en menskracht, doordat bijvoorbeeld beheer en onderhoud van complexe apparatuur in handen van de leverancier is gelegd.

De uitbesteding van beheer en onderhoud van het ZIS biedt vergelijkbare mogelijkheden, omdat er net zoals bij medische apparatuur sprake is van een complex en kostbaar systeem en er behoefte is aan harde garanties op beschikbaarheid en performance.

Ruimte voor regie

Uitbesteding betekent echter niet dat daarmee de ‘greep’ op het ZIS door het ziekenhuis verloren gaat. In een dienstverleningsovereenkomst wordt precies gedefinieerd wat wel en wat niet verwacht wordt van de dienstverlener en welke rol het ziekenhuis speelt. Met andere woorden: hoe het ziekenhuis regie kan blijven uitoefenen op de dienstverlening. Dat blijft erg belangrijk gezien de grote bestuurlijke verantwoordelijkheid op dit onderwerp.

Sterker nog: uitbesteding zorgt juist voor de ruimte om die regie goed te voeren. Omdat de ballast van het dagelijkse onderhoud en beheer van het ZIS en het regelen van alle menskracht en faciliteiten die daarvoor nodig zijn, grotendeels komt te vervallen.

Functionele performance > 99%?!

Daarmee verandert wel de rol en inzet van de ICT-afdelingen zoals we die tot nu toe kennen. Het accent komt te liggen op actieve ondersteuning van de gebruikers: dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Met hen meedenken over de functionele mogelijkheden van het ZIS en het beter inzetten daarvan.

Want wordt er gesproken over de performance van het ZIS, dan gaat het bijna altijd over de snelheid en veel minder over de functionele performance. Met kennis over de functionele mogelijkheden, kan de ICT-medewerker samen met de zorgverleners een mooie bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van het zorgproces.

Zo ontstaat er voor een vernieuwde ICT-afdeling die intensiever samenwerkt met zorgafdelingen een nieuw doel: om ook de functionele performance van het ZIS op hetzelfde niveau te krijgen als de technische performance en beschikbaarheid. Zou het meer kunnen zijn dan 99%?!